Organisasjon, vedtekter og reglement

Her følger diverse sentral og viktig informasjon om Skedsmokorset Spillforening:

Navn: Skedsmokorset Spillforening
Også kjent som: SKSF
Organisasjonsnummer987 767 480, registrert i frivillighetsregisteret
Organisasjonsform: Forening/lag/Innretning
Postadresse: Postboks 168, 2021 Skedsmokorset
EpostTrykk her
Telefon: 452 56 384 (leder)
Internettwww.sksf.no
Stiftelsesdato: 23.10.2001
Styreform: Demokratisk, representativt demokrati, indirekte demokrati. Alle medlemmer har medbestemmelsesrett i foreningen gjennom Årsmøtet, som avholdes minst en gang i året. SKSF er, i motsetning til de fleste andre barne- og ungdomsorganisasjoner drevet av ungdommen selv, og ikke deres foreldre eller andre voksne.
Styrets sammensetning: Klikk her
Kontonummer: 1286 44 31370 (Lillestrømbanken)
Tilknyttet følgende organisasjonerSkedsmokorset KulturforumHyperion – Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser

Vedtekter og andre styringsdokumenter kan du også laste ned på nedlastningssiden.


 

Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening, stiftet 23.10.2001

 

Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002
Sist endret av SKSFs 13. ordinære årsmøte 28/01-2015

 

NAVN OG FORMÅL

§ 1 Foreningens navn skal være Skedsmokorset Spillforening.

§ 2 Skedsmokorset Spillforenings formål er å aktivisere ungdom gjennom spill, samle spillinteresserte og skape et aktivt spillmiljø, samt virke som et rekrutterende organ for simuleringsspill.

§ 3 Nedre aldersgrense for medlemskap er 10 år

§ 4.1 Alle som er interessert eller har lyst til å bli interessert i simuleringsspill er velkomne som medlemmer i Skedsmokorset Spillforening,

§ 4.2 Med simuleringsspill menes rolle-, kort-, miniatyr-, brett- og dataspill

§ 5 Kortform for foreningens navn er SKSF.

§ 6 SKSF skal arbeide aktivt mot misbruk av alkohol, narkotika og tobakk i spillmiljøet.

§ 7 SKSF er et lokallag i Hyperion – N4F (Norsk Forbund For Fantastiske

Fritidsinteresser).

§ 8 Disse vedtektene, samt vedtektene til Hyperion – N4F gjelder for alle medlemmer og ikke-medlemmer av SKSF som oppholder seg på/benytter seg av arrangementer/tjenester/lokaler i SKSFs regi.

§ 9 SKSF er en demokratisk forening med en demokratisk styreform, og baserer seg på frivillig engasjement og er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§ 10 Ved å melde seg inn i SKSF blir man automatisk medlem av Hyperion – N4F.

ORGANISASJON

§ 11 SKSF er organisert med et Triumvirat, et styre, en kommissær og et årsmøte.

TRIUMVIRATET

§ 12 Triumviratet består av SKSFs leder, sekretær og ambassadør.

§ 13 De tre som sitter i Triumviratet skal ha følgene arbeidsoppgaver, og skal tituleres med følgende:

Leder

 • Er foreningens øverste leder.

 • Skal representere foreningen overfor presse og media.

 • Har i oppgave å skrive årsberetning til førstkommende årsmøte.

 • Skal være møteleder på styremøter. Skal også delegere arbeid innenfor styret og sørge for at delegerte arbeidsoppgaver blir fullført.

Sekretær

 • Er foreningens nestleder og lederens stedfortreder.

 • Overtar i lederens fravær alle hans plikter, rettigheter og fullmakter.

 • Er øverste ansvarlig for den daglige drift av foreningen.

 • Skal føre et medlemsregister for foreningen som tilfredsstiller Statens og Hyperions krav.

 • Er ansvarlig for foreningens økonomi, og plikter å føre et regnskap for foreningen.

Ambassadør

 • Har ansvar for kommunikasjonsarbeid.

 • Skal holde styr på all informasjon som skal formidles og av hvem.

 • Har ansvar for forumet, nettsiden og SKSF på sosiale medier.

§ 14 Triumviratets oppgaver er å kalle inn til styremøter, behandle medlemskapssøknader, representere foreningen utad, samt fungere som foreningens seremonielle overhoder.

§ 15 For at Triumviratsmøte skal avholdes må hele Triumviratet være representert.

§ 16 Vedtak gjort av Triumviratet gis oppsettende virkning inntil styret evt. måtte vedta noe annet.

§ 17 For at et vedtak gjort av Triumviratet skal være gyldig kreves 2/3 flertall.Triumviratsmedlemmer har tegningsrett for foreningen dersom 2 medlemmer av Triumviratetm går sammen om dette.

§ 18 Et vedtak gjort av Triumviratet trer i kraft øyeblikkelig etter avstemningen, eller når Triumviratet vedtok at det skulle tre i kraft.

§ 19 Det innkalles til Triumviratsmøte dersom leder, sekretær eller ambassadør ønsker det

STYRET

§ 20 Styret består av Triumviratet, mellom en til tre styremedlemmer og en arkivar.

§ 21 Styret er foreningens øverste organ mellom to ordinære årsmøter, og skal planlegge og organisere alle aktiviteter, ta seg av den daglige driften av foreningen, innkalle til årsmøter, foreta alle økonomiske disposisjoner for foreningen, samt ta alle nødvendige fortløpende avgjørelser. Styret kan tildele tegningsrett.

§ 22 Styremøte avholdes minst to ganger i måneden.

§ 23 For at styret skal være vedtaksdyktig må minst halvparten (rundet opp) av styretsmedlemmene, samt leder eller sekretær være tilstede.

§ 24 For at vedtak i styret skulle være gyldig, kreves det 1/2 flertall om annet ikke er nevnt.

§ 25 Vedtak gjort av styret trer i kraft når møtet det vedtas på heves, dersom annet ikke vedtas enstemmig.

§ 26 Det innkalles til styremøte dersom Triumviratet eller minst to styremedlemmer ønsker det.

ÅRSMØTET

§ 27.1 Årsmøtet er SKSFs øverste organ. Styret innkaller til årsmøte hvert år, og innkallingen må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker i forkant. Styret innstiller i alle saker som tas opp på møtet, og Triumviratsleder er møteleder fram til andre er valgt. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av januar måned.

§ 27.2 Årsmøtet velger hvert år nytt styre og Triumvirat. Det er anledning til gjenvalg på alle posisjoner. En må være medlem av foreningen for å kunnetiltre som styremedlem. Styret og Triumviratet konstituerer ellers seg selv. Hvis styrets eller Triumviratets antall medlemmer skal økes, må det vedtas av årsmøtet og godkjennes av styret selv.

§ 27.3 Disse sakene må behandles på ordinært årsmøte:

 • Konstituering:

  • Valg av møteleder,

  • Valg av referent.

  • Valg av to personer til å signere referatet.

 • Årsmelding.

 • Rapport fra Kommissær.

 • Vedtektsendringer.

 • Økonomi.

 • Fastsettelse av kontingent.

 • Arbeidsprogram.

 • Valg av styre og Triumvirat, SKSF-kommissær og valgkomité.

§ 27.4 Det avholdes ekstraordinært årsmøte dersom styret, Triumviratet, SKSF-Kommissæren eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte avholdes etter reglene for ordinære årsmøter, med unntak av at kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp på møtet.

§ 27.5 Vedtektene kan kun endres med 2/3 flertall (rundet nedover) av de tilstedeværende på et årsmøte. Paragrafer under avsnittet ”Navn og Formål”, samt § 20 og § 38 kan kun endres ved ¾ flertall (rundet nedover) av de tilstedeværende på et Årsmøte. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet, med mindre noe annet vedtas enstemmig.

§ 27.6 Alle medlemmer som har betalt avgiften for medlemskap for det foregående år har stemmerett på ordinære årsmøter. For ekstraordinære Årsmøter har de som har betalt avgift for inneværende år stemmerett.

ØKONOMI

§ 28 SKSF skal ha en eller flere bankkonti hvor foreningens samlede kapital skal stå til enhver tid.

§ 29 Kvitteringer og bilag skal oppbevares i minst 5 år.

OPPLØSNING

§ 30 Oppløsning av SKSF skjer hvis det vedtas av minst ¾ av de oppmøtte på to påfølgende årsmøter, hvor minst ett av årsmøtene skal være ekstraordinært med oppløsning av SKSF som eneste sak på sakslisten. Det siste årsmøtet som vedtar å oppløse SKSF skal også bestemme hvordan foreningens eiendom skal forvaltes, evt. nedsette et organ som skal ta seg av dette.

MISTILLIT OG EKSKLUSJON

§ 31 Hvis et medlem bryter disse vedtektene, Hyperions vedtekter og/eller andre regler og/eller retningslinjer, aktivt motarbeider SKSF eller Hyperion – N4F, eller driver med ulovlige aktiviteter, skal Triumviratet reise eksklusjonssak mot vedkommende. Kommissæren innstiller i alle eksklusjonssaker. Styret behandler og gjør vedtak i slike saker. Alle medlemmer av SKSF har rett til å reise eksklusjonssaker. Styret plikter å behandle alle slike saker. Styrets vedtak kan ankes til årsmøtet, men avgjørelsen gis oppsettende virkning inntil annet er bestemt. Medlemmet som foreslås ekskludert har talerett, men ikke stemmerett, i sin egen eksklusjonssak.

§ 32 Mistillitsforslag mot tillitsvalgte i SKSF kan fremmes av alle medlemmer i foreningen. Dersom slikt forslag reises, skal det umiddelbart innkalles til ekstraordinært årsmøte hvor det skal gjøres vedtak i forslaget. Personen det er fremmet mistillitsforslag mot har talerett, men ikke stemmerett i sin egen mistillitssak.

KOMITEER

§ 33 For at SKSF skal fungere på best mulig måte, er det viktig at arbeidet fordeles gjennom komiteer.

Hver komité skal ha møter når det er nødvendig, dersom annet ikke er nevnt. Hver komité skal ha egen leder, og sekretær, og det skal skrives referat fra ALLE møter.
For at en komité skal være vedtaksdyktig må halvparten av medlemmene møte opp.

Alle komiteer er, dersom annet ikke er nevnt direkte underlagt Triumviratet.

Komitéer kan nedsettes og oppløses ved vanlige styrevedtak. Hver komité bør inneholde et styremedlem.

VALGKOMITEEN

§ 34 SKSF kan velge å ha en valgkomité på opptil 4 personer.

Dersom årsmøtet velger å ha en valgkomite, skal valgkomiteen tilstrebe å innstille på alle verv til Triumviratet, styret og SKSF-kommissær.

Valgkomiteen skal på årsmøtet legge fram sin arbeidsprosess i perioden og begrunnelsen for sin innstilling.

Valgkomiteen skal tilstrebe lik kjønnsdeling og at forskjellige interesseområder skal være representert i styret.

SKSF-KOMMISSÆR

§ 35.1 SKSF-Kommissærens oppgave er å kontrollere at foreningen fungerer etter vedtektenes bokstav og ånd, at årsmøtets vedtak blir satt ut i livet, at foreningen følger god regnskapsskikk, at foreningen fører godkjente medlemslister og kontingentbetalinger, og at valg foregår på en demokratisk og korrekt måte. Kommissæren kan be om utlevering av de dokumenter og vedtak denne ser som nødvendig for å gjennomføre sin kontrollrolle.

§ 35.2 Kommissæren skal framlegge en egen rapport på hvert ordinære årsmøte om sitt arbeid og hvordan forbundets organer har fungert i valgperioden.

§ 35.3Det er et krav at personen som velges til kommissær har tidligere erfaring med foreningen og en kandidat til denne stillingen må ha innehatt verv i triumviratet eller styret i minst 1 år, eller tilsvarende erfaring. Denne paragrafen kan kun fravikes av et årsmøte med ¾ flertall.

MEDLEMSKAP

§ 36.1 Alle som oppfyller kravene til medlemskap i SKSF, ihht § 2, 3, 4.1 og 4.2 kan søke Triumviratet om medlemskap. Dersom Triumviratet skulle avslå en søknad, kan søkeren anke vedtaket til styret. Triumviratets vedtak gis oppsettende virkning inntil styret evt. måtte vedta noe annet.

§ 36.2 Medlemskontingent og saksbehandlingsgebyrer fastsettes hvert år under årsmøtet og gjelder frem til det påfølgende årsmøtet vedtar å endre eller videreføre dem.

§ 36.3 Det er også mulig å tegne støttemedlemskap i foreningen. Kontingent og saksbehandlingsgebyr fastsettes under hvert årsmøte

§ 36.4 Personer som ikke er medlem av SKSF, men som allikevel ønsker å delta på et SKSF-møte, må betale en avgift på kroner 20 per møte. De to første gangene et potensielt medlem deltar på et SKSF-møte skal dette være gratis.

ANNET

§ 37 Styret kan i visse tilfeller dispensere fra vedtektenes paragrafer. En slik dispensasjon kan ikke gjelde paragrafene under avsnittene «Navn og Formål», «Organisasjon», «Årsmøtet», «Mistillit og eksklusjon», «SKSF-Kommissær» og «Oppløsning». Den kan heller ikke gjelde denne paragraf. En slik dispensasjon kan ikke overskride tre ganger syv (3×7) dager, og kan ikke, når den utløper, fornyes på samme grunnlag. SKSF-kommissæren skal ved en dispensasjon fra vedtektene orienteres omgående.

§ 38 Forsøpling på SKSFs møter bøtelegges med kr, 50,- per møte, om man ikke fjerner søppelet før SKSF stenger. Hver har ansvar for eget søppel. Leder, ambassadør elller sekretær har fullmakt til å skrive ut slike bøter. Bøter skal kreves inn av Triumviratet.

§39 Tvist om forståelse av disse vedtekter og vedtak fattet med hjemmel i vedtektene, skal i første omgang behandles av SKSF-Kommissæren. Ved saker av alvorlig natur eller omfattende påvirkning for foreningen, plikter Kommissæren å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å behandle disse sakene. Kommissærens vedtak kan ankes til ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kan ikke fremmes sak om tvist om forståelse av disse vedtekter og vedtak fattet med hjemmel i vedtektene for sivile domstoler.

 

 


 

Ordensregler for Skedsmokorset Spillforening, stiftet 23.10.2001

Ordensreglene er egne regler som er ment å utfylle vedtektene. Mens vedtektene fokuserer på det rent formelle, fokuserer ordensreglene på mer praktiske ting. Styret vedtar og gjør endringer i disse reglene.

 

Vedtatt av Triumviratet den 20. mai 2005
Sist endret av styret den 3. september 2008

§1 Disse reglene gjelder på alle møter og arrangementer i regi av Skedsmokorset Spillforening, for alle som oppholder seg på, eller som benytter seg av SKSFs tjenester. Reglene gjelder uavhengig av om du er medlem av foreningen eller ikke. Ved å delta på møtet/arrangementet gir du uttrykk for at du har lest og godtatt reglenes innhold. Brudd kan medføre bortvisning og/eller eksklusjon. Med møter og/eller arrangementer menes SKSFs ukentlige møter og alle andre sammenkomster, turer, møter o.a som arrangeres av foreningen.

§2 Det settes det krav til at personene som oppholder seg i lokalene skal oppføre seg på en god og høflig måte, og behandle og tiltale de andre oppmøtte med respekt og et språk som ikke inneholder ord og uttrykk som er eller kan virke støtende. Å gjøre narr av andres hudfarge, religiøse overbevisning, seksuelle legning, kroppsfasong eller andre personlige anliggender er ikke akseptert under noen omstendigheter.

§3 Røyking skal ikke forekomme i lokalene, og skal gjøres på anvist plass utendørs. sigarettstumper ol. skal kastes i askebeger el., og ikke på bakken.

§4 Adgang til møtene har kun medlemmer av SKSF som kan bevise sitt medlemskap, medlemmer av Hyperions sentale organer og/eller personer Triumviratet gir adgangsrett. For personer som ikke er medlem av foreningen, er inngang gratis første gangen. Deretter er prisen for å komme inn 20 kroner per møte. Støttemedlemmer har kun adgang til fem møter per år. Dersom et støttemedlem ønsker å delta på mer enn fem møter, kan han/hun betale 20 kr per møte eller oppgradere til fullt medlemskap. Triumviratet forbeholder seg retten til å bortvise personer som oppholder seg på premissene, men som ikke har/kan bevise at de har et aktverdig formål med besøket/oppholdet

§5 ALLE som benytter seg av lokalet plikter å sørge for at lokalet er ryddig og pent til enhver tid. Dette gjelder også om rotet/søppelet ikke tilhører deg. Forsøpling på møtene vil gebyrlegges med kr. 50,- per møte/person.

§6 En skal benytte innestemme og avstå fra hyperaktiv adferd. Skal dette bedrives går man ut. Triumviratet kan bortvise medlemmer som ikke følger dette påbud.

§7 Bruk av kjøkkenet av all art SKAL kun foregå etter innvilget søknad fra Triumviratet FØR en starter å benytte det. Dette gjelder også dersom en ”bare” skal steke en pizza eller bruke mikrobølgeovn. Den som får innvilget søknad om bruk av kjøkkenet plikter å forlate det i minst like god stand som han fant det i, og å sette alt brukt utstyr inn i oppvaskmaskin etter at det er brukt.

§8 Ingen triviell aktivitet av noen art skal bedrives i lokalene til noen tid. Triumviratet kan, etter søknad gjøre unntak

§9 Å bære på seg eller oppbevare i lokalet gjenstander som er utviklet/designet med det formål å skade/drepe mennesker og/eller dyr og/eller gjenstander som ligner disse eller som er designet med det formål å imitere en slik gjenstands utseende og/eller funksjon er strengt forbudt dersom bærer ikke har eller kan bevise et aktverdig formål med dette. Gjenstander som er forbudt ved norsk lov er i alle tilfeller forbudt. Brudd på denne paragraf medfører bortvisning, eksklusjon og politianmeldelse

§10 Alt eventuelt alkoholinntak må søkes Triumviratet om. Ingen alkohol må inntas uten innvilget søknad

§11 Ved bruk av foreningens internettilkobling, skal denne ikke brukes til spredning av virus eller spyware, surfing på eller spredning av pornografi, annet obskønt materiale, piratkopierte åndsverk, rasisme eller annet som er ulovlig etter norsk lov. Foreningens utstyr og tillitsvalgte har prioritet på internettlinjen.

§12 Foreningen er innehver av en hel del svært kostbart utstyr og spill. Medlemmer skal bruke dette utstyret kun til det det er ment å brukes til, og skal behandle utstyret pent. Medlemmer som skader/ødelegger spill og/eller utstyr, kan måtte betale erstatning. Styret behandler og gjør vedtak i slike saker.

§13 Med “Triumviratet” i dette dokument, menes medlemmer av Det første Triumviratet og medlemmer av det til enhver tid sittende Triumvirat. Triumviratet består av foreningens leder, sekretær og ambassadør.

§14 Tvist om forståelse av disse regler og vedtak fattet/pålegg fattet med hjemmel i disse kan ikke prøves for sivile domstoler